Giới thiệu Chúa cho mọi người - Lm. Giuse Bùi Công Trác

Release Date:

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong lễ Thánh Anrê, Tông đồ, cử hành lúc 5:30 ngày 30-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Giới thiệu Chúa cho mọi người - Lm. Giuse Bùi Công Trác

Title
Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Copyright
Release Date

flashback