Đại dịch COVID-19 càng khoét sâu thêm bất bình đẳng giới và bạo hành

Release Date:

Các chuyên gia đang làm việc để chiến đấu với nạn bạo hành phụ nữ do đại dịch COVID-19 đã gây ra hậu quả sâu sắc lên bất bình đẳng giới, mà mức độ bạo hành đang tăng vọt trong đại dịch. Những kết quả được công bố trong một phúc trình do Liên Hiệp Quốc cùng với chiến dịch quốc tế thường niên nhằm nâng cao nhận thức về nạn bạo hành đối với phụ nữ.

Đại dịch COVID-19 càng khoét sâu thêm bất bình đẳng giới và bạo hành

Title
SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ
Copyright
Release Date

flashback