1009 உண்மை கிறிஸ்தவன். : awrtamil@gmail.com

Release Date:

ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவர், சிருஷ்டிகரைச் சார்ந்து இருப்பதை உணர்ந்து, விசுவாசத்துடன் கர்த்தரைப் பார்ப்பார். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் குணங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் பிரதிப்பளிப்பார்கள்.

1009 உண்மை கிறிஸ்தவன். : awrtamil@gmail.com

Title
AWR Tamil / தமிழ் / tamiḻ
Copyright
Release Date

flashback