دیدگاه: کرونای «اُمیکرون» گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری

Release Date:

مشخصات کرونای امیکرون چیست و واکسن‌های موجود در برابر آن چه اندازه اثربخشی دارند؟اساسا جهش‌های کرونا چه دلایلی دارند و چه زمانی پایان خواهند یافت؟ آیا واکسن‌ها و داروهای کرونا، در مقاوم‌شدن این بیماری و جهش‌های آن اثر گذاشته‌اند؟

دیدگاه: کرونای «اُمیکرون» گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری

Title
دیدگاه - Didgah
Copyright
Release Date

flashback